PHIẾM CHUYỆN TỬ SINH

Rồi một hôm, dòng này của thầy Thích Nhất Hạnh viết lại trong một buổi đi dạo dưới trăng và đang nhớ thương người mẹ đã mất khiến tôi thay đổi cách nghĩ: “Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của cụ kỵ, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi, thực ra là của cả hai chúng tôi.”